top of page

Page stopper

已更新:2022年3月21日


今日見到小朋友彈琴嘅時候,琴書的頁成日係咁彈返轉頭。搞到集中唔到專心練習,靈機一觸用返上次設計的Emoji Bookmark解決問題。大家睇吓以下片段。。。—————或者到我哋 YouTube Channel > https://youtu.be/BCsZ9Lq15uU

1 次查看0 則留言
bottom of page